Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายมานัส เสนานุช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวภมร บุญกาวิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 0813245027
Responsive image
Responsive image
นางนีรมล จอมวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด 0846739819
Responsive image
Responsive image
นางดวงเนตร จันทร์กลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายเอกชัย เอี่ยมสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายจักพรรดิ พรหมมูล
นิติกร
Responsive image
นายจิรัสย์ เอมรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวเมธินี อินทร์บัว
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวเบญจวรรณ แผงดี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสุชาติ ชาติรักษา
ภารโรง
Responsive image
นางเกสรา ยี่ภู่ศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวพัทรีญา นีระพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางวิมล ศรีกำเหนิด
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายปกรณ์ ลิ้มพานิชเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางนิศา ไกรคงจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายปิยะ จันทร์เสดียง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายอนุศิษฐ์ เกื้อนิธิสกุล
พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางกิตศิรา ศรีจันทร์
แม่บ้าน
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ ไกรศร
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายกฤษฏา ลิ้มพานิชเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายกิติศัพท์ สระแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานขับรถยนต์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th