Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมโภช เภาหว่าง
ประธานสภา อบต.ท่าข้าม โทร 0875740562
Responsive image
Responsive image
นายสัมพันธ์ เณรเจียม
รองประธานสภา อบต.ท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
นายมานัส เสนานุช
เลขานุการสภา อบต.ท่าข้าม
Responsive image
นายสมบัติ ศรน้อย
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสรรทัย แหวนทอง
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 3
Responsive image
นางสาวสมศรี แดนเมือง
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 4
Responsive image
นางนิชชิตา แก้วเสมอ
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเนตร จูจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวัยพจน์ ฟูเฟื่อง
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเสวียน มารัด
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 8
Responsive image
นายมุ้ง หว่างหยวก
Responsive image
นายยม ศรีนวล
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 11

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th