Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม Privacy Policy (07 มี.ค. 2566)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (01 ก.พ. 2566)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (01 ก.พ. 2566)  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 (20 ม.ค. 2566)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพ... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ... (05 ม.ค. 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 (19 ธ.ค. 2565)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (19 ต.ค. 2565)
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่ง... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแ... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒน... (03 ต.ค. 2565)
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางว... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี... (03 ต.ค. 2565)
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03 ต.ค. 2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (26 ก.ย. 2565)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ล... (15 ก.ย. 2565)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (08 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือ... (08 ก.พ. 2566)  

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่ว... (10 ก.พ. 2565)  

ประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้... (16 พ.ย. 2564)  

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพ... (11 พ.ย. 2564)

รายงานผลการลดประหยัดพลังง... (04 ต.ค. 2564)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำป... (02 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ขยะอันตรายชุ... (13 ก.ค. 2564)

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้... (10 ก.ค. 2564)

ทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแ... (10 ก.ค. 2564)

บุหรี่ให้โทษ (14 มิ.ย. 2564)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (06 พ.ค. 2564)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพิ... (23 เม.ย. 2564)

การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคค... (02 เม.ย. 2564)

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดข... (02 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน... (13 ม.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (06 ม.ค. 2564)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร... (04 ม.ค. 2564)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที... (04 ม.ค. 2564)

ประกาศขอความร่วมมือพี่น้อ... (30 ธ.ค. 2563)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท... (30 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 66 (สขร.1) (01 มี.ค. 2566)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 66 (สขร.1) (01 ก.พ. 2566)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) (04 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ 2565 (14 ธ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร (ด้านหลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วน... (04 พ.ย. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) (02 พ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (01 พ.ย. 2565)
ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2-ม.3 (25 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (25 ต.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (สขร.1) (03 ต.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดครงการก่อสร้างระบบประปาหมูู่บ้าน หอถังเหล็กสำเร็จรูป (แ... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กสำเร็จรูป... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2-ม.3 (26 ก.ย. 2565)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ถนนคสล. ม.2และม.3 (26 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป... (15 ก.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th