Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น

    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567


     แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
     แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
     แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
     แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
     แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567


     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

     รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
     รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

     รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต

    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ตำบลท่าข้าม
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 1
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 2
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 3
     แผนป้องปฏอิบัติการกันการทุจริต ส่วนที่ 3 มิติที่ 4


      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2565

     รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th