Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
               ด้านกายภาพ
                   1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   2. ลักษณะภูมิประเทศ
                         ตำบลท่าข้ามมีลักษณะที่ยาวในแนวทิศเหนือจดทิศใต้ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาในแนวทิศเหนือจดทิศใต้ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีคลองบุษบงไหลผ่าน ขนาบกับถนนกั้นระหว่างตำบลท่าข้ามกับตำบลศาลาลาย มีทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ (ถนนชมฐีระเวชอยู่ห่างทางทิศใต้ของตำบล ผ่านจากทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) และมีถนนสายท่าข้าม - วังโป่ง  ซึ่งเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรังผ่านกลางตำบลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ระยะทาง  15  กิโลเมตร
                   3. ลักษณะภูมิอากาศ
                         ลักษณะภูมิอากาศของตำบลท่าข้าม เป็นโดยรวมเป็นเขตโซนร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากพื้นที่มีภูเขาบางส่วน จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว ในช่วงฤดูหนาว จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดนำความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา ตำบลท่าข้าม จะอยู่ใกล้แนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งจะได้รับมรสุมที่มาจากทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน
                   4. ลักษณะของดิน
                          ตามลักษณะทางธรณีวิทยาดินในตำบลท่าข้าม ประกอบด้วยการเกิดหินทราย ซึ่งจะมีการ ทับถมของตะกอนลำน้ำเป็นตัวพัดพาจากแหล่งน้ำบนภูเขา และกลายเป็นตะกอนเป็นแนวยาวไม่มีการจับตัวเป็นหินแข็ง ซึ่งประกอบด้วยหินดินดาน หินทราย หินอัคนี ฯลฯ จึงทำให้ตะกอนของหินดังกล่าวแทรกตัวปะปนอยู่ในดินชุดต่าง ๆ ในบางพื้นที่จะมีดินต่างๆ เช่น ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย ดินลูกรัง ฯลฯ และดินที่ปนแร่ทองคำบางส่วน ในหมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง และหมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน ซึ่งโดยสภาพทั่วไปมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ ทำนา และทำสวน
                   5. ลักษณะของแหล่งน้ำ
               แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองบุษบง ซึ่งเป็นคลองหลักของอำเภอชนแดน ไหลมาจากเทือกเขาของตำบลพุทธบาท ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอชนแดน โดยไหลผ่านตำบลชนแดน ตำบลท่าข้าม และตำบลดงขุย ไหลไปลงแม่น้ำน่านในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร หมู่ที่บ้านที่คลองบุษบงไหลผ่าน ได้แก่ หมู่ที่ 4, 1, 8, และ 9 นอกจากนี้ยังมีคลอกเล็กคลองน้อย เช่น คลองปอ คลองสะพุง คลองม่วง คลองโก คลองบานค่ำ คลองไทร คลองลำหมีตาย คลองตาโขน คลองเข เป็นต้น
                   6. ลักษณะของไม้และป่าไม้      
                         ป่าไม้ ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลายลงไปมาก ส่วนใหญ่ยังคงเหลือเฉพาะตามบริเวณเทือกเขาและที่สูง ในที่ป่าชุมชน ในหมู่ที่ 1, 4, 6, 7, 9, 10 และ 11 พื้นที่บางส่วนของเอกชนจะมีการปลูกต้นสักเนื่องจากเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ ในส่วนทางราชการได้ปลูกป่าทดแทนบ้างเป็นบางส่วน

               ด้านการเมือง/การปกครอง
                   เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามซึ่งตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชนแดน อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้
                   ทิศเหนือ          จดตำบลวังศาล                                อำเภอวังโป่ง
                   ทิศใต้             จดตำบลศาลาลาย                            อำเภอชนแดน
                   ทิศตะวันออก     จดตำบลชนแดน ,พุทธบาท                   อำเภอชนแดน
                   ทิศตะวันตก      จดตำบลตะกุดไร                             อำเภอชนแดน
       จุดพิกัด 47Q 693250E 1787992N ระบบ WGS 84
       เนื้อที่ ตำบลท่าข้ามมีเนื้อที่ประมาณ 103.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 64,812.5 ไร่
 
ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอชนแดน – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร
                   การเลือกตั้ง
                         มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต 11 หน่วยเลือกตั้ง

               ประชากร
                   1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                   ประชากร ตำบลท่าข้ามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,490  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,583 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 62.82 คน/ตารางกิโลเมตร
                   2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร
                                                                   
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านท่าข้าม 98 86 169 264
2 บ้านวังปลาช่อน 258 290 566 227
3 บ้านโคกสูง 370 357 763 307
4 บ้านกุฏิพระ 517 524 1,055 354
5 บ้านตะกุดเป้า 285 295 568 174
6 บ้านดงแขวน 287 272 565 219
7 บ้านหนองโก 268 275 551 233
8 บ้านตะกุดจั่น 438 453 881 312
9 บ้าน กม.39 313 324 624 199
10 บ้านเขาบ่อทอง 175 169 340 146
11 บ้านเขาดิน 234 202 433 148
  รวม 3,243 3,247 6,515 2,583
 
                ทรัพยากรธรรมชาติ
                   1. น้ำ
                             แหล่งน้ำธรรมชาติ
                    คลอง ,ลำน้ำ               9                 สาย
                    บึง ,  หนองน้ำ             -                  แห่ง
                    ลำเหมือง                   2                 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                    อ่างเก็บน้ำ                 1                 แห่ง
                    ฝาย                        3                 แห่ง
                    สระน้ำสาธารณะ           4                 แห่ง
                    ระบบประปาหมู่บ้าน      11                หมู่บ้าน
                   2. ป่าไม้
                         มีหน่วยงาน ป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พช 1 ตั้งอยู่ เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม ป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในแนวภูเขา ไม้คือ ไม้สัก ไม้ไผ่ ฯลฯ
                   3. ภูเขา
                         ตำบลท่าข้ามตั้งอยู่แนวภูเขา ทางด้านทิศตะวันตก วางตัวทิศเหนือ ใต้ ได้แก่ เขาช่องลม และ
มีภูเขาเล็ก เช่น เขารังแตน เขาบ่อทอง
                   4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                        ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โรงโม่หินศิลาทวีโชค ซึ่งที่ตั้งอยู่ตำบลตะกุดไร แต่มีพื้นที่สัมปทานบางส่วนที่คาบเกี่ยวถึงตำบลท่าข้าม คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ

               อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
                         พื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน เป็นสายแร่ทองคำ ซึ่งชาวบ้านมักจะขุดพบแร่ทองคำได้ด้วยตนเอง

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th