Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
“ ตำบลท่าข้ามน่าอยู่  มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนา  โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “
 
พันธกิจ

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. พัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชน
4. จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. กำจัดสิ่งปฏิกูล มลพิษและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้องและทันสมัย


 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและลดปัญหาการว่างงานรวมทั้งยกระดับ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีกองทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ      
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ทางการเกษตร เช่น การสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเมืองระดับชาติ และการเมืองท้องถิ่น และมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น และการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th