Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้
Responsive image
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)
         ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องด้งกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน-
 
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2564