Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง   การใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
…………………………………..
 
                   เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น
                   จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
                   ทั้งนี้โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 และได้รับความเห็นชอบ ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรียบร้อยแล้ว
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564
 
 
 
ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564