Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
หลักการและเหตุผล
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ  2564
...........................................
 
                   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับเต็ม)
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2563