Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
 
     ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำนวนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีน้อยไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้ บรรลุตามแผน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ นอกจากนี้การดำเนินงานด้านโครงการสร้างพื้นฐานยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินงาน มีการร้องเรียน แต่ก็มีการไกล่เกลี่ยได้ เช่น การก่อสร้างถนนมีดินจากการก่อสร้างล่วงหล่นไปพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อน ดังนั้นก่อนดำเนินการควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ
     ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามงบประมาณที่มี แต่ไม่มีการดำเนินโครงการครอบคลุมครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้านอื่นๆ จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สมดุล และเหมาะสม และควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. ให้มากขึ้น อาจจะใช้วิธีผ่านทาง ส.อบต. แต่ละหมู่บ้าน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จัดทำแผ่นพับใบปลิว เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทราบข่าวสารของ อบต.อย่างทั่วถึง เพื่อการมีร่วมของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563